DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Stanovy sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: Jevišovská chasa o. s.

(dále jen „sdružení“)

Sídlo: Jevišovka 161, p. Drnholec, 691 83

Čl. 2.

Status sdružení

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Nejedná se o náboženské, politické a podnikatelské sdružení. Svou činností neomezuje osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. 3.

Cíl činnosti sdružení

Hlavní (zájmová) činnost:

 • Rozvíjení, udržování a obnova kulturního vyžití občanů,

 • Rozvíjení, udržování a obnova lidových písní, tanců a hudby,

 • Rozvíjení, udržování a obnova kulturních zařízení,

 • Rozvíjení, udržování a obnova lidových tradic,

 • Zapojení mládeže do kulturních a osvětových činností.

Vedlejší (doplňková) činnost:

 • Pořádání kulturních akcí, spolupráce a účast na kulturních akcích organizovaných občany, sdruženími, obcemi, státní správou i podnikateli, včetně pohostinství (koncerty, semináře, setkání, posezení a besedy u cimbálu a dechových kapel, soukromé a firemní akce, sportovní setkání).

Čl. 4

Členství

Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické

osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor.

Členství vzniká dnem přijetí za člena.

Členství zaniká:

 • vystoupením člena písemným oznámením,

 • úmrtím člena,

 • zánikem právnické osoby,

 • vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady,

 • zánikem sdružení.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

Člen má právo zejména:

 • podílet se na činnosti sdružení,

 • volit do orgánů sdružení,

 • být volen do orgánů sdružení,

 • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi,

 • účastnit se jednání členské schůze.

Člen má povinnost zejména:

 • dodržovat stanovy sdružení,

 • podílet se chodu a činnosti sdružení,

 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

 • platit členské příspěvky.

Čl. 6

Orgány sdružení

 • Valná hromada

 • Výbor

Čl. 7

Valná hromada

 • valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení,

 • valnou hromadu tvoři všichni členové sdružení,

 • valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby,

 • valná hromada je usnášení schopna při nadpoloviční účasti členů sdružení,

 • každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné.

Valná hromada zejména:

 • rozhoduje o změnách stanov,

 • volí členy výboru,

 • rozhoduje o zániku členství a majetkovém vypořádání.

 

Čl. 8

Výbor

Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

Výbor zejména:

 • volí předsedu, místopředsedu, pokladníka a další zodpovědné osoby,

 • musí mít nejméně tři členy a počet členů musí být lichý,

 • je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů,

 • připravuje podklady pro valnou hromadu a zabezpečuje usnesení valné hromady,

 • koordinuje plnění cílů sdružení,

 • rozhoduje o přijetí za člena,

 • schvaluje výši členských poplatků,

 • svolává valnou hromadu, nejméně 1 x ročně,

 • předseda a místopředseda jednají jménem sdružení, a to každý samostatně.

Čl. 9

Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

Zdroji majetku jsou zejména:

 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

 • příjmy z vedlejší (doplňkové) činnosti,

 • členské příspěvky,

 • státní a jiné dotace.

Čl. 10

Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,

 • rozhodnutím ministerstva vnitra,

 • zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním rozhoduje valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

Stanovy nabývají platnosti dnem registrace.

 

V Jevišovce, dne 11. 5. 2009